*
     
*
*
           
DSC_0443
     
*
更多
   
公告
首頁 > 公告資訊 > 公告
 
行政院農業委員會業於105年1月11日以農林務字第1051700054號公告「預告訂定『樹木普查方法及受保護樹木認定標準』」,詳如附件。
105-01-20 | 經建課
相關檔案
預告訂定『樹木普查方法及受保護樹木認定標準』  ( PDF )
 
 
* 點閱人數 : 412    |   
* TOP    |   
* 最近更新日期:105-01-20 14:50:33